Opis stosowanych metod terapeutycznych

Psychoterapia pozytywna

Podstawowym celem Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej jest pobudzenie drzemiących w Kliencie mechanizmów prozdrowotnych, aby odzyskał On optymalną równowagę życiową. Peseschkian, twórca koncepcji uświadamia nam, że warunkiem zdrowia psychicznego jest harmonijne funkcjonowanie w czterech obszarach życia, wzajemnie na siebie wpływających: fizycznym, poznawczym, relacyjnym i duchowym. Tym samym powrót do dobrostanu psychofizycznego uzależniony jest od bardziej zrównoważonego rozkładu energii życiowej w tych czterech wymiarach.        

Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna (TPP) ukierunkowana jest na pomoc w rozwijaniu wewnętrznego potencjału Klienta. W myśl założeń twórcy tej metody prof. Nossrata Peseschkiana wszelkie problemy i trudności, z jakim zgłaszają się Klienci, należy traktować jako nieświadome dążenie do ich osobistego rozwoju i równowagi psychicznej.

W podejściu tym człowiek jest postrzegany przez pryzmat „positum” czyli całości. Postawa taka zakłada dostrzeganie i respektowanie cierpienia, niedoskonałości i ograniczeń jednostki, a jednocześnie jej ukrytych zdolności, naturalnych zasobów oraz kompetencji.

Wychodząc z założenia, że kultura warunkuje nasz sposób myślenia i wartościowania TPP kładzie duży nacisk na zrozumienie kontekstu  społeczno-kulturowego, z którego wywodzą się Klienci. Służy to odkrywaniu źródeł ich cierpienia oraz odnajdowaniu adekwatnych form pomocy psychologicznej.

Pomocne w pracy terapeuty TPP okazują się: wzbudzenie nadziei, budowanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania, odkrywanie funkcji objawów chorobowych, aktywowanie zasobów psychologicznych oraz pozytywne przeformułowania dla sytuacji problemowych. W procesie terapii często użyteczne okazują się opowieści, przysłowia, mądrości ludowe, oraz humor, które otwierają przed Klientem nowe perspektywy i dają możliwość zdystansowania się do swoich problemów.

Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna jest metodą krótkoterminową, co oznacza, że  w  stosunkowo krótkim czasie Klient odzyskuje zdolność samodzielnego skutecznego radzenia sobie z problemami i konfliktami. Rozwój strategii samopomocy odbywa się pięcioetapowo: (1) Obserwacja (umiejętność dystansowania się); (2) Inwentarz (zbieranie informacji);  (3) Wzmacnianie Sytuacyjne (odnajdywanie zasobów); (4) Werbalizacja (praca nad rozwiązaniem konfliktów) oraz (5) Poszerzanie celów (promowanie dalszego zdrowego rozwoju). Jednak sam proces terapeutyczny ma charakter zindywidualizowany i dostosowany do potrzeb klienta.


Coaching to jedno z narzędzi, w które bardzo głęboko wierzymy. Wiemy, że jest skuteczny.

Daje możliwość zobaczenia swoich zasobów i talentów, a także odkrywa nowe perspektywy. Definicji coachingu jest bardzo wiele, a dla nas to budowanie pomostu między miejscem, w którym jesteś, a miejscem, do którego dążysz.

Specjalizujemy się w obszarach: life coaching, biznes coaching i trening mentalny.

Niezależnie jednak od obszaru w którym pracujemy, najważniejszy jest dla nas Klient. To jego oczekiwania i cele jakie sobie wyznaczy, są najważniejsze. W coachingu relacja coach-Klient, jest partnerska. Działamy zgodnie ze standardami International Coach Federation.

Sesje coachingowe to intensywna forma pracy w formule 1:1. Są one katalizatorem zmian, które wpierają Klienta w wyznaczaniu celu, zaplanowaniu działań i radzeniu sobie z przeszkodami, jakie mogą stać na drodze do osiągnięcia wyznaczonego punktu. To właśnie coaching, jako narzędzie rozwoju osobistego, dodaje odwagi i przyśpiesza pojawienie się widocznych efektów własnej pracy w wybranym obszarze.

Coaching/psychoterapia może odbywać się także "zdalnie" przez telefon, ZOOM lub inne narzędzia do komunikacji na odległość. Jest to obecnie jeden z najbardziej powszechnych i efektywnych sposobów pracy rozwojowej. Uczestnicy doceniają taką formę pracy ze względu na dużą elastyczność oraz możliwość wsparcia w każdym miejscu, bez względu na odległość.


EnglishGermanNorwegianPolish